Back

如有查询,或对如心铜锣湾海景酒店有任何意见,欢迎致电、电邮或填妥下列表格与我们联络。

输入资料不正确,请检查下列项目。
希望收到如心酒店集团及其附属机构的最新资讯和优惠吗?请按电子通讯登记网上订阅。


 
 

一般资料及查询

如心铜锣湾海景酒店
香港铜锣湾英皇道18号
(852) 3553 2898
(852) 3553 2888

销售及预订

(852) 3553 2818
(852) 3553 2813

宴会

(852) 3553 2661
(852) 3553 2888

CORNER 18餐厅

(852) 3553 2667
(852) 3553 2888

阿翁小馆

香港铜锣湾英皇道18号如心铜锣湾海景酒店
(852) 3553 2633

/hotel/lhotel-causeway-bay-harbour-view/Other-Information/E-News
CWB

MAKE A RESERVATION